Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád sokolovny

 

1) OBECNÁ USTANOVENÍ  

1.1 Základní ustanovení

- Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků, nájemců a členů v areálu sokolovny a přilehlého hřiště v majetku T.J. SOKOL Unhošť.

- Areál budovy sokolovny včetně přilehlého hřiště (dále jen areál sokolovny) je ve vlastnictví T.J. SOKOL Unhošť (dále jen provozovatel).

- Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání a zákazu vstupu do areálu sokolovny.

- Areál sokolovny slouží přednostně činnosti oddílů tělocvičné jednoty a dále sportovním aktivitám organizovaných skupin a veřejnosti, případně kulturním či jiným akcím.

1.2 Všeobecná ustanovení a pravidla užívání areálu sokolovny

- Všichni uživatelé a návštěvníci areálu sokolovny jsou povinni dodržovat tento provozní řád.

- Za správu, čistotu a drobnou údržbu areálu sokolovny odpovídá provozovatel.

- Za správnou funkčnost a bezpečnost vybavení areálu sokolovny odpovídá provozovatel.

- Za veškerou činnost a bezpečnost odpovídá vedoucí cvičení, tréninku, příp. pořadatel (dále jen vedoucí), vyjma cvičení rodičů s dětmi, kdy za bezpečnost dítěte odpovídá rodič nebo jiná doprovázející osoba starší 18 let.

- Uživatel musí využívat vybavení areálu sokolovny pouze k určené činnosti při dodržení bezpečnosti a pod dohledem vedoucího.

- Časové využívání areálu sokolovny je dáno rozvrhem, který zpracovává provozovatel. Rozvrh užívání areálu sokolovny je vyvěšen na vývěsce na sokolovně a na internetových stránkách jednoty.

- Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem zástupce jednoty po dohodě s výborem. Případné uzavření smlouvy o pronájmu je v kompetenci výboru.

- V celém areálu sokolovny je zákaz kouření.

- Uživatel je povinen dodržovat zejména bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienické předpisy a další podobné obecné předpisy a nařízení.

- Uživatel je povinen veškerá poškození a škody nahlásit provozovateli.

- Uživatel nese plnou odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození movitých věcí a zařízení areálu sokolovny, stejně tak za škody, které sám způsobil nebo byly způsobeny osobami, kterým umožnil přístup do budovy. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce.

- Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

- Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička, která je umístěna ve skříňce na jevišti sokolovny.

- Každý úraz musí být zapsán do „Knihy úrazů“, která je v kanceláři sokolovny.

- Všichni platící členové Sokola jsou pojištěni pro případ úrazu u České podnikatelské pojišťovny, a.s.

 

2) PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

2.1 Provozní řád sokolovny

- Vedoucí odpovídá za uzamknutí vstupních dveří, zhasnutí všech světel a za kontrolu, zda neteče voda na WC nebo ve sprchách po ukončení cvičení, tréninku nebo pronájmu.

- Vstup na hrací plochu sokolovny je možný pouze v čisté obuvi k tomuto určené (mimo společenské akce).

- Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

- Je zakázáno požívání alkoholických nápojů (mimo společenské akce) a jiných návykových látek.

- Na plochu sálu sokolovny je zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí.

- Přímo do budovy sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

2.2 Provozní doba sokolovny

- Budova sokolovny je určena k celoročnímu provozu.

- Běžná provozní doba je od 7:00 hod. do 22:00 hod.

- Po dohodě je možné sjednat využití i mimo provozní dobu.

- Provozovatel je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit uživateli nebo nájemci.

 

3) PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU

3.1 Obecná pravidla

- Antukové hřiště je určeno zejména pro hru volejbalu a nohejbalu.

- V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vybavení hřiště.

- Do areálu je vstup povolen jen otevřeným vchodem.

- Na hřiště je omezen vstup v případě nepříznivého počasí.

- Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své ani zdraví ostatních.

- Uživatel nesmí nijak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí areálu sokolovny.

- V areálu platí tyto zákazy:

a) zákaz kouření a konzumace alkoholu a omamných látek

b) zákaz odhazování odpadků

c) na plochu hřiště je z hygienických důvodů zakázán vstup se psy a jinými zvířaty

d) na plochu hřiště je zakázána vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí.

e) zákaz přemísťování pevného zařízení hřiště mimo stanovená místa

f) zákaz vstupu na hřiště pod vlivem alkoholu a omamných látek

3.2 Provozní doba hřiště

- Areál je určen k sezónnímu provozu (březen – listopad)

- Provozní doba je od 7:00 hod. do 22:00 hod.

- Po dohodě s provozovatelem lze sjednat využití i mimo provozní dobu.

- Provozovatel je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit uživateli nebo nájemci.

 

4) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Za provoz a využití areálu sokolovny odpovídá T.J. SOKOL Unhošť.

- Současně má provozovatel povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich ve spolupráci s výborem příslušná opatření.

- Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky areálu sokolovny.

- Uživatelé, se kterými má provozovatel uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v areálu sokolovny.

- Ceny za užívání areálu sokolovny jsou stanoveny výborem jednoty.

Provozní řád byl schválen výborem T.J. Sokol Unhošť 15. června 2016.

 

Ing. Jiří Pucholt

starosta T.J. SOKOL Unhošť